Vyhľadavánie

Reklamácie

Reklamácie:
Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Zásielky Príjemcovi alebo vrátenia Zásielky Zákazníkovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 14 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote. Poškodený alebo reklamovaný tovar treba doručiť buď osobne alebo ako balík na adresu Mickiewizcova 2, 811 07 Bratislava. Reklamácie vybavujeme do 30 dní. Peniaze za reklamovaný tovar budú vrátené buď priamo na účet zákazníka, alebo šekom na jeho adresu do 14 dní od uznania reklamácie.

Reklamácie sú vybavované:

  • e-mailom na adrese obchod@tycocos.sk
  • poštou na adrese Ty CoCoS s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava

Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

 

Reklamácie poškodenej zásielky

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, poškodenie zásielky prepravcom, ako aj za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok.

Obsah balíka si skontrolujte pri preberaní v prítomnosti doručovateľa!

V prípade, že sa jedná o dobierku, nezabudnite si vypýtať doklad o zaplatení.

 

Slovenská pošta:

Skontrolujte tovar priamo pri preberaní balíka. V prípade, že bola doručená zásielka poškodená, treba reklamáciu spísať priamo s doručovateľom pri prebratí zásielky. Pokiaľ ste neskontrolovali zásielku pri preberaní, treba ju vyreklamovať na pošte v pôvodnom balení tak ako vám balík prišiel do 24h s potvrdením o prebratí. Slovenská pošta potom v lehote 30 dní vydá vyjadrenie ohľadne reklamácie.

 

Kuriér:

Skontrolujte tovar priamo pri preberaní balíka. Ak je zásielka poškodená, treba s kuriérom spísať zápisnicu a upovedomiť našu firmu na vyššie uvedené kontakty. Pokiaľ ste neskontrolovali zásielku pri preberaní, treba okamžite informovať našu firmu, najneskôr však do nasledujúceho pracovného dňa. Následne vás informujeme o ďašom postupe, pričom vyjadrenie k reklamácii bude vydané do 30 dní.

 

V prípade, že nebudú dodržané tieto podmienky zo strany zákazníka, reklamácia nemusí byť uznaná.

V prípade, že zásielka mešká, treba upovedomiť našu firmu na t.č. 0911 73 55 37 alebo mailom na: obchod@tycocos.sk. Náš zamestnanec nadiktuje Zákazníkovi podacie číslo balíku, podľa ktorého si Zákazník uplatní reklamáciu u prepravcu.

 

Vrátenie tovaru:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od zmluvy spolu s originál dokladom o kúpe doručený prevádzkovateľovi. List môže byť priložený k tovaru, doporučujeme Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Tovar musí byť nepoužitý v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie. Vrátenie tovaru bez udania dôvodu po 7 pracovných dňoch nie je možné.

 

Tovar a žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručte osobne, alebo zašlite na našu adresu:

Ty CoCoS s.r.o.

Mickiewiczova 2

811 07 Bratislava

 

Tovar odporúčame pri doprave poistiť. Neposielajte tovar na dobierku. Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 15 dní prevodom na váš bankový účet.

 

Tovar zakúpený v showroome nie je možné vrátiť.

 

Späť na hlavú stránku...

Ty CoCoS - barové potreby a E-shop, barmani a catering, barmanské kurzy a školenia, záruka kvality baru.